De vertaalslag naar de onderneming.

11 januari 2013

In mijn vorige twee blogs ben ik ingegaan op maatschappelijk verantwoord ondernemen en hoe dat in verhouding staat tot ondernemen vanuit het geloof. In deze blog wil ik wat verder ingaan
hoe je je persoonlijke roeping kunt integreren in het bedrijf waarin je werkt.

In het stuk worden grote woorden gebruikt als ondernemen vanuit je roeping. Ik wil daar gelijk een kanttekening bij plaatsen het is niet wij die het doen maar God die de vrucht doet groeien. Het gaat
nooit om de onderneming zelf, maar veel meer om de mensen die er in werken hoe die onderling met elkaar omgaan. Heerst er liefde kunnen we spreken van recht en gerechtigheid. Dat zijn de vragen
waar het omgaat dat is een levenshouding. Vanuit die levenshouding kunnen er grote dingen gebeuren maar de essentie blijft de liefde. Roeping in persoonlijk leven en roeping voor je onderneming kunnen in elkaars verlengde liggen. Overigens is dat niet alleen zo in het ondernemen maar in feite bij alle maatschappelijke activiteiten. Het kan ook zijn dat ze niet verenigbaar zijn. In dat laatste geval zal dat leiden tot rigoureuze keuzes. Voor het invullen van persoonlijke roeping in ondernemen kunnen drie niveaus van invloed worden onderscheiden:

  • Persoonlijke invloed;
  • Invloed op verandering van bedrijfsprocessen;
  • Ondernemen vanuit je roeping

Persoonlijke invloed door groei in persoonlijk leiderschap
Dit zal invloed hebben op jouw functioneren in het bedrijf. Ook al verandert er niks aan de doelstellingen van de onderneming doordat in jou Christus leeft zal dat invloed hebben op je persoonlijk
functioneren en daarmee op de manier waarop de doelstellingen worden bereikt.

Transformatie van bedrijfsprocessen en cultuurverandering
Een andere invloedssfeer is als je je persoonlijke roeping kan door vertalen in de bedrijfsorganisatie. In de cultuur van het bedrijf, de organisatie en uitvoering van de verschillende bedrijfsprocessen.
De invloedsfeer wordt hiermee 
groter. Afhankelijk van je persoonlijke mandaat kan dit veel vlakken van de onderneming raken. Van omgang met het personeel, beloningssystemen, milieuvriendelijke
verpakking van de producten, etc. etc.

Ondernemen vanuit je roeping
Bij ondernemen vanuit je roeping ligt er een Goddelijk mandaat om actief het koninkrijk van God te vestigen in deze wereld. Dit komt dan terug in je missie en visie en de primaire doelstellingen van je
onderneming. Het zal duidelijk zijn dat dit een enorme impact heeft op de gehele organisatie. 
Alle bedrijfsprocessen komen daarmee in een ander perspectief te staan. Bij ondernemen vanuit je  roeping kan het niet anders dan dat de missie van de onderneming volledig in lijn is met je persoonlijke roeping. Je kunt je voorstellen welke positieve energie dit geeft in de onderneming als het niet alleen jouw roeping is maar ook de roeping van de medewerkers. Hoe werkt ondernemen vanuit je roeping nu uit in de verschillende bedrijfsprocessen. Hoe worden deze processen ingericht en wat voor effect hebben ze naar de mensen en milieu in de directe omgeving. Beleid en cultuur. Het is goed om ondernemen vanuit roeping concreet te vertalen naar een helder visie en missie. Vanuit deze visie en missie dienen twee zaken concreet ingevuld te worden. Je ambitieplan en aan de missie en visie gerelateerde waarden en normen in een cultuurplan. Alleen daar moet het niet bij blijven. Het ambitieplan moet vertaald worden naar concrete acties. Het cultuurplan naar concreet gedrag. Beide zaken vormen samen een eenheid en geven het fundament van de onderneming weer. Het is in feite een referentiekader waar de onderneming zich aan spiegelt. Financieel beleid, uiteraard moet er een gezond bedrijf kunnen ontstaan maar winstmaximalisatie kan nooit het doel zijn.


In onze maatschappij en de beursgang van veel bedrijven is het financieel resultaat vaak leidend en bepaalt de visie op klanten en dienstverlening. Bij ondernemen vanuit je roeping zal het financiële beleid het doel ondersteunen maar niet andersom. Personeelsbeleid. Wil je ondernemen vanuit je roeping dan zal het duidelijk zijn dat de medewerkers zich moeten identificeren met die roeping. Het is niet noodzakelijk dat de medewerkers christen zijn om dat te kunnen. God heeft in ieder mens een bestemming gelegd en heeft ieder mens talenten gegeven. Ondernemen vanuit je roeping kan niet voorbij gaan aan het dienen van mensen en het streven hen te plaatsen in de aan hen gegeven gaven en talenten. Er moet uiteraard wel commitment zijn en passie voor de roeping die door de organisatie ervaren wordt. Hier geldt dat een instelling, gericht op eigen carrière, haaks staat op ondernemen vanuit je roeping. In personeelsbeoordeling zou dan ook veel meer elementen als dienstbaarheid concreet gemaakt moeten worden. Marketing. Bij de profilering naar buiten zal je willen insteken bij de roeping van je bedrijf. Marketing zal zich veel meer richten op mensen
verbinden met de ambities en cultuur. Klanten worden ambassadeur, hetzelfde geldt overigens voor je medewerkers. Zo kun je alle bedrijfsprocessen onder de loep nemen. Het aardige is dat er een goede parallel te trekken is met persoonlijke ontwikkeling. Bij persoonlijke groei in je roeping kost het tijd om tot volle ontplooiing te komen. Door groei in karakter en vaardigheden groeit je mandaat van leerling via gezel en meester naar kunstenaar. Hetzelfde geldt voor ondernemen vanuit je roeping, ook dat kost tijd om te groeien.