De vertaalslag naar de onderneming.

11 januari 2013

In mijn vorige twee blogs ben ik ingegaan op maatschappelijk verantwoord ondernemen en hoe dat in verhouding staat tot ondernemen vanuit het geloof. In deze blog wil ik wat verder ingaan
hoe je je persoonlijke roeping kunt integreren in het bedrijf waarin je werkt.

In het stuk worden grote woorden gebruikt als ondernemen vanuit je roeping. Ik wil daar gelijk een kanttekening bij plaatsen het is niet wij die het doen maar God die de vrucht doet groeien. Het gaat
nooit om de onderneming zelf, maar veel meer om de mensen die er in werken hoe die onderling met elkaar omgaan. Heerst er liefde kunnen we spreken van recht en gerechtigheid. Dat zijn de vragen
waar het omgaat dat is een levenshouding. Vanuit die levenshouding kunnen er grote dingen gebeuren maar de essentie blijft de liefde. Roeping in persoonlijk leven en roeping voor je onderneming kunnen in elkaars verlengde liggen. Overigens is dat niet alleen zo in het ondernemen maar in feite bij alle maatschappelijke activiteiten. Het kan ook zijn dat ze niet verenigbaar zijn. In dat laatste geval zal dat leiden tot rigoureuze keuzes. Voor het invullen van persoonlijke roeping in ondernemen kunnen drie niveaus van invloed worden onderscheiden:

  • Persoonlijke invloed;
  • Invloed op verandering van bedrijfsprocessen;
  • Ondernemen vanuit je roeping

Persoonlijke invloed door groei in persoonlijk leiderschap
Dit zal invloed hebben op jouw functioneren in het bedrijf. Ook al verandert er niks aan de doelstellingen van de onderneming doordat in jou Christus leeft zal dat invloed hebben op je persoonlijk
functioneren en daarmee op de manier waarop de doelstellingen worden bereikt.

Transformatie van bedrijfsprocessen en cultuurverandering
Een andere invloedssfeer is als je je persoonlijke roeping kan door vertalen in de bedrijfsorganisatie. In de cultuur van het bedrijf, de organisatie en uitvoering van de verschillende bedrijfsprocessen.
De invloedsfeer wordt hiermee 
groter. Afhankelijk van je persoonlijke mandaat kan dit veel vlakken van de onderneming raken. Van omgang met het personeel, beloningssystemen, milieuvriendelijke
verpakking van de producten, etc. etc.

Ondernemen vanuit je roeping
Bij ondernemen vanuit je roeping ligt er een Goddelijk mandaat om actief het koninkrijk van God te vestigen in deze wereld. Dit komt dan terug in je missie en visie en de primaire doelstellingen van je
onderneming. Het zal duidelijk zijn dat dit een enorme impact heeft op de gehele organisatie. 
Alle bedrijfsprocessen komen daarmee in een ander perspectief te staan. Bij ondernemen vanuit je  roeping kan het niet anders dan dat de missie van de onderneming volledig in lijn is met je persoonlijke roeping. Je kunt je voorstellen welke positieve energie dit geeft in de onderneming als het niet alleen jouw roeping is maar ook de roeping van de medewerkers. Hoe werkt ondernemen vanuit je roeping nu uit in de verschillende bedrijfsprocessen. Hoe worden deze processen ingericht en wat voor effect hebben ze naar de mensen en milieu in de directe omgeving. Beleid en cultuur. Het is goed om ondernemen vanuit roeping concreet te vertalen naar een helder visie en missie. Vanuit deze visie en missie dienen twee zaken concreet ingevuld te worden. Je ambitieplan en aan de missie en visie gerelateerde waarden en normen in een cultuurplan. Alleen daar moet het niet bij blijven. Het ambitieplan moet vertaald worden naar concrete acties. Het cultuurplan naar concreet gedrag. Beide zaken vormen samen een eenheid en geven het fundament van de onderneming weer. Het is in feite een referentiekader waar de onderneming zich aan spiegelt. Financieel beleid, uiteraard moet er een gezond bedrijf kunnen ontstaan maar winstmaximalisatie kan nooit het doel zijn.


In onze maatschappij en de beursgang van veel bedrijven is het financieel resultaat vaak leidend en bepaalt de visie op klanten en dienstverlening. Bij ondernemen vanuit je roeping zal het financiële beleid het doel ondersteunen maar niet andersom. Personeelsbeleid. Wil je ondernemen vanuit je roeping dan zal het duidelijk zijn dat de medewerkers zich moeten identificeren met die roeping. Het is niet noodzakelijk dat de medewerkers christen zijn om dat te kunnen. God heeft in ieder mens een bestemming gelegd en heeft ieder mens talenten gegeven. Ondernemen vanuit je roeping kan niet voorbij gaan aan het dienen van mensen en het streven hen te plaatsen in de aan hen gegeven gaven en talenten. Er moet uiteraard wel commitment zijn en passie voor de roeping die door de organisatie ervaren wordt. Hier geldt dat een instelling, gericht op eigen carrière, haaks staat op ondernemen vanuit je roeping. In personeelsbeoordeling zou dan ook veel meer elementen als dienstbaarheid concreet gemaakt moeten worden. Marketing. Bij de profilering naar buiten zal je willen insteken bij de roeping van je bedrijf. Marketing zal zich veel meer richten op mensen
verbinden met de ambities en cultuur. Klanten worden ambassadeur, hetzelfde geldt overigens voor je medewerkers. Zo kun je alle bedrijfsprocessen onder de loep nemen. Het aardige is dat er een goede parallel te trekken is met persoonlijke ontwikkeling. Bij persoonlijke groei in je roeping kost het tijd om tot volle ontplooiing te komen. Door groei in karakter en vaardigheden groeit je mandaat van leerling via gezel en meester naar kunstenaar. Hetzelfde geldt voor ondernemen vanuit je roeping, ook dat kost tijd om te groeien.

Ondernemen vanuit het geloof

11 januari 2013

In mijn vorige blog heb ik het gehad over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hoe verhoudt zich hetgeen daarin beschreven staat nu met ondernemen vanuit het geloof? Ondernemerschap vanuit het geloof kent ook al de stadia die genoemd worden in de maslow piramide. Met name ondernemingen die op het nivo (niveau) van betekenisbewust functioneren zullen zich hierin herkennen.

Toch is er een wezenlijk verschil. Eigen identiteit. Het begint bij jezelf. Waar ligt je identiteit in het ondernemerschap. Henri Nouwen geeft in zijn beroemde prekenreeks een goed voorbeeld. Hij geeft 4
mogelijkheden weer.

1. Je identiteit ligt vast in wat mensen van je vinden;
2. Je identiteit ligt geborgen in wat je bezit;
3. Je identiteit ligt geborgen in wat je doet;
4. ligt je identiteit geborgen in de wetenschap dat je een geliefd kind bent van God de Vader.

Leef je vanuit het vaderhart van God in de wetenschap dat hij je leven leidt maar ook je bedrijf leidt. De ontdekkingstocht begint met het persoonlijk realiseren van en overgave aan dat alleen Jezus jou
kan vormen en kan maken tot een goed mens. Het begint met gezond leidinggeven aan je eigen leven. Je leven in het Goddelijk perspectief zien. Het leren wandelen met Jezus, je hart leren richten op Hem, het leren in afhankelijkheid en overgave te leven. Wat is in dat perspectief je visie op de onderneming? Hoe ervaar je dat ten diepste? Is je onderneming een middel tot …. of heeft de onderneming jouw leven in z’n greep. Leven vanuit het perspectief dat de onderneming een onderdeel vormt van Gods koninkrijk plaatst het hele ondernemen in een ander daglicht. Waarden die in het koninkrijk boven aan staan worden dan waarden die je ook als onderneming wilt gaan uitleven. Je bedrijf is dienend aan de samenleving en dient om te heersen over de schepping. Persoonlijk Leiderschap In het boek Gezond leiderschap in de kerk van Paul Ch. Donders en Jaap Ketelaar wordt een persoonlijk leiderschapsconcept uitgewerkt. Binnen dit concept worden vijf gebieden onderscheiden:

  • Roeping (de basis van waaruit wordt gewerkt)
  • Persoonlijke verantwoordelijkheid, het vormen van het karakter gericht op resultaat
  • Sociale verantwoordelijkheid, het vormen van het karakter dat zich op andere mensen richt
  • Sociale vaardigheid

Bestuurlijke vaardigheid Centraal staat onze roeping in het leven. Hebben we dat helder want dat is de basis van waaruit enerzijds richting wordt gegeven aan ons persoonlijk leven maar ook aan het ondernemen. Het ontdekken van je persoonlijke roeping is al een ontdekkingstocht op zich maar kan alleen ontdekt worden vanuit een gezonde visie op je identiteit. Door gebed, het onderzoeken van Gods woord, visie krijgen op de plek waarin je gesteld bent, gesprek met goede raadgevers, openbaart zich je roeping. Het is Gods verlangen om Zijn wil met je leven duidelijk te maken. Door actief hiernaar te zoeken wordt deze helder. Om op een goede wijze invulling te geven aan onze roeping dienen we te leren ondernemen in afhankelijkheid. Groei in je relatie met Jezus en werken aan persoonlijke ontwikkeling is hierbij essentieel. Bij persoonlijke ontwikkeling dient ontwikkeling in karakter en vaardigheden hand in hand te gaan. Als de ontwikkeling van het karakter achter blijft kan dat makkelijk resulteren in manipulatie en als de ontwikkeling van leiderschapsvaardigheden achterblijft kan het makkelijk leiden tot een burn out. Beide situaties vertroebelen ons zicht op onze roeping of levert in ieder geval barrières op om onze roeping te vervullen. Immers door onvoldoende geleerd te hebben om taken en verantwoordelijkheden over te dragen of hoe om te gaan met omstandigheden die jou persoonlijk emotioneel raken, ga je gemakkelijk onderuit en komt je roeping in gevaar. In mijn volgende blog wil ik wat meer vertellen over het transformeren van je  onderneming in het ondernemen vanuit het geloof en welke rol je daar in kan innemen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

11 januari 2013

In het brede maatschappelijk leven vindt je bij bedrijven een trend naar maatschappelijk verantwoord bezig zijn. Het is overigens niet een trend die alleen in Nederland gaande is maar eigenlijk in heel Europa en Amerika. Na de Tweede Wereldoorlog is economische groei als de stabiliserende beweging gezien om de Europese landen in vrede met elkaar te laten leven. Dit heeft er toe geleid dat niet alleen de inwoners van Europa hoger op de Maslow piramide zijn gaan leven maar dat deze leefwijze doorgedrongen is in de economie en het maatschappelijke leven. Vergelijk dit eens met de auto industrie. In de jaren 60 lag het accent op massa productie. Auto’s werden op voorraad geproduceerd. E waren weinig variaties, hooguit in kleur, maar iedereen wilde een auto. In de jaren 80 en 90 kwamen er steeds meer uitvoeringen, keuzes in modellen en motoren. Nu is het zo dat een klant online zijn auto kan samenstellen en bij sommige merken zelf het productieproces kan volgen. De betekent een grote betrokkenheid, participatie eigenaarschap van de klant bij de samenstelling en realisatie van het product.

Een ander vergelijking is mogelijk de telefoon. Lag het accent in de jaren 90 op eenvoud, alleen maar bellen, nu kan iedereen door het ontwikkelen van de techniek zijn eigen functionaliteit samenstellen door het installeren van allerlei applicaties. Producten die succesvol zijn spelen in op het feit dat de consument boven in de Maslow piramide zit en behoefte heeft aan zelfontplooiing. Bedrijven die succesvol zijn spelen dus in op het feit dat de maatschappij zich boven in de Maslow piramide bevindt. Deze bedrijven bevinden zich ook zelf boven in deze piramide. Ze kennen een grote klantenbinding omdat mensen zich graag willen associëren met dat bedrijf. Hetzelfde geldt overigens voor de medewerkers. Mensen zijn er trots op dat ze voor dat bedrijf mogen werken.
De organisatie richt zich op het ontplooien van hun medewerkers, er heerst een open cultuur, vertrouwen en gelijkwaardigheid. De kern zit hem erin dat medewerkers voor de organisatie werken omdat ze betekenis willen geven aan hun leven. Dergelijke bedrijven kennen een hoge toegevoegde waarde voor de maatschappij en zijn in feite een “love brand”. Persoonlijk ondernemerschap van de medewerkers is gekoppeld aan de missie van de organisatie. De MVO gedachte in deze ondernemingen komt in alle geledingen tot uiting. In feite heerst in deze ondernemingen geen interne focus, gericht op zelfhandhaving, maar een externe focus: Hoe dien ik mijn klanten, medewerkers en ga ik verantwoord om met het milieu. Hoe verduurzaam ik alle processen in mijn onderneming
en lever ik een directe sociale bijdrage aan mijn omgeving.

Nieuwe website van Wolthers Advies

22 december 2012

Er wordt momenteel hard gebouwd aan een nieuwe website voor Wolthers Advies. Deze website gaat de bestaande website Joined Improvement
vervangen!